JS四舍五入

四舍五入可以使用 toFixed() 方法,toFixed() 方法可把 Number 四舍五入为指定小数位数的数字。

代码如下:

toFixed() 方法

var num =2.446242342;
num = num.toFixed(2);  // 输出结果为 2.45

另外像 round()、floor()、ceil()等都不能真正的四舍五入,有精度问题。

round() 可以通过以下方式来确保精度是正确的:

round() 方法

var num =2.446242342;
num = Math.round((num + Number.EPSILON) * 100) / 100;  // 输出结果为 2.45
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞12赞赏 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论